آیین نامه اجرایی اعطای نمایندگی شرکت پاکنام بی بافت پارس

استرس شغلی خود را رفع کنید
2017/04/19
منشور اخلاقی پرسنل و نمایندگی های شرکت پاکنام بی بافت پارس
2017/05/22

آیین نامه اجرایی اعطای نمایندگی شرکت پاکنام بی بافت پارس

 شرکت پاکنام بی بافت پارس
ماده 1- منطقه و کالا

اعطا کننده نمایندگی نماینده را به سمت نماینده تجاری به منظور توسعه فروش کالاهای خود در منطقه ی مورد نظر منصوب  می نماید.

ماده 2- حسن نیت و رفتار عادلانه
1-2- طرفین باید در اجرای تعهدات خویش بر اساس این موافقت نامه و بر مبنای حسن نیت ، رفتار عادلانه و مناسب عمل نمایند .
2-2- شرایط این قرارداد و نیز هرگونه توافق دیگری که توسط طرفین و در ارتباط با روابط توزیع به عمل آید باید بر اساس حسن نیت کامل تعبیر و تفسیر گردد .

ماده 3- وظایف نماینده
1-3-    نماینده موافقت می نماید که بهترین سعی خود را جهت توسعه فروش کالاها در منطقه طبق دستور العمل های منطقی اعطاء کننده نمایندگی به کار گرفته و با جدیت یک تاجر مسئول منافع اعطاء کننده نمایندگی را مورد حمایت قرار دهد .
2-3- نماینده نباید سفارشات خارج از منطقه را بپذیرد مگر آنکه اعطا کننده نمایندگی اجازه آن را داده باشد . هرگاه نماینده با مشتری داخل در منطقه مذاکره نموده که نتیجه آن انعقاد قرارداد فروش با مشتریان خارج از منطقه باشد مشمول جریمه خواهد شد.

3-3- به جز در مواردی که مشخصاً توافق شده باشد نماینده مجاز نیست که از طرف اعطاء  کننده نمایندگی قرارداد منعقد یا اینکه به هر نحوی وی را در قبال اشخاص ثالث متعهد نماید .

ماده 4- قبولی سفارشات توسط اعطاء کننده نمایندگی
اعطاء کننده نمایندگی باید بدون تاخیر نماینده را از رد یا قبولی خود در مورد سفارشاتی که توسط نامبرده به وی ارائه شده مطلع نماید . اعطاء کننده نمایندگی می تواند بنابر صلاحدید خود هر یک از سفارشات را که توسط نماینده به وی ارائه شده قبول یا رد نماید .
اعطاء کننده نمایندگی نمی تواند سفارشات  ارائه شده توسط نماینده را به طور غیر منطقی رد نماید . بخصوص رد مکرر سفارشات بر خلاف حسن نیت (مثلاً اگر فقط به منظور خدشه دار نمودن فعالیت نماینده صورت بگیرد ) به عنوان نقض قرارداد توسط اعطاء کننده نمایندگی تلقی خواهد شد .

ماده 5- تعهد عدم رقابت
1-4-    نماینده نباید بدون داشتن مجوز کتبی از اعطاء کننده نمایندگی در تمام مدت این قرارداد اقدام به ساخت ،توزیع یا قبول نمایندگی کالاهایی را بنماید که با کالاهای موضوع این قرارداد  رقابت داشته باشد

نماینده می تواند در مورد هر گونه کالایی که رقیب کالاهای موضوع این قرارداد نیستند قبول نمایندگی نموده یا اقدام به ساخت یا توزیع آنها بنماید

3-5- نماینده می تواند در تاریخی که این قرارداد به امضاء می رسد نسبت به عرضه و یا توزیع به طور مستقیم و یا غیر مستقیم کالای مندرج اقدام نماید .
ماده 6- سازماندهی فروش ، تبلیغات و نمایشگاه ها
1-6-نماینده باید سازمان مناسبی را برای فروش و ایجاد واحد مشتری مداری یا صدای مشتری فراهم آورد تا اجرای تعهدات خود به موجب این قرارداد را در سراسر منطقه تضمین نماید و حقوق مصرف کننده را رعایت نماید. 2-6-طرفین می توانند در مورد انجام تبلیغات در منطقه به طور مشترک توافق نمایند . محتویات هر نوع تبلیغ باید به تائید اعطاء کننده نمایندگی رسیده باشد .

3-6- طرفین در مورد  شرکت خود در نمایشگاه های داخل در منطقه توافق خواهند نمود ، هزینه شرکت نماینده در چنین نمایشگاه هایی توافقی خواهد بود.
ماده 7-میزان فروش تضمین حداقل میزان تضمین شده
1-7- طرفین می توانند به طور سالیانه در مورد میزان فروش  توافق نمایند .
2-7- طرفین بهترین سعی خود را برای رسیدن به میزان فروش مورد توافق به عمل خواهند آورد ، اما عدم وصول به میزان مذکور  به معنای نقض قرارداد توسط یک طرف نخواهند بود مگر آنکه طرف مذکور به طور واضح مقصر باشد .
3-7- حداقل خرید نمایندگی مطابق وضعیت جغرافیایی و جمعیتی شهری مورد نظر اعلام خواهد شد.

ماده 8 آگاه داشتن اعطاء کننده نمایندگی
1-8- نماینده باید سعی کافی در آگاه نگاه داشتن اعطاء کننده نمایندگی در مورد فعالیت های خود ، شرایط بازار و میزان رقابت در داخل منطقه بنماید . او باید به هر گونه تقاضای منطقی اعطاء کننده نمایندگی جهت دریافت اطلاعات پاسخگو باشد .

ماده 9- مسئولیت فنی
1-9- نماینده باید از ملائت (توانایی پرداخت بدهی ) مشتریانی که اسناد و چک ها آنها را به اعطاء کننده نمایندگی انتقال می دهد اطمینان حاصل نماید  او نباید اسناد مشتریانی را که می داند و یا باید بداند که در وضعیت بحرانی از نظر مالی به سر می برند به اعطاء کننده نمایندگی انتقال دهد.

2-9-نماینده فقط در صورتی که به عنوان نماینده تضمین کننده مشتری در پرداخت بدهی عمل می نماید که طرفین صریحاً در مورد آن و میزان آن توافق نموده باشند .

3-9- نماینده به جز در مواردی که محصول مشکل کیفی و سلامت دارد نمی تواند بار را مرجوع کند.

ماده 10 علائم تجاری و سایر علائم اعطاء کننده نمایندگی
1-10- نماینده از علائم تجاری ، اسامی تجارتی یا هر نوع علائم دیگر اعطاء کننده نمایندگی استفاده خواهند نمود ، اما فقط به منظور شناساندن و تبلیغات در مورد کالاها در محدوده این قرارداد و صرفاً در جهت منافع اعطاء کننده نمایندگی.
2-10-نماینده بدین وسیله موافقت می نماید که اقدام به ثبت هیچ یک از علائم تجارتی ، اسامی تجارتی و یا علائم اعطاء کننده نمایندگی (یا آنهاییکه می توانند به علت شباهت با علائم اعطاء کننده نمایندگی اشتباه بر انگیز باشند ) در منطقه یا جای دیگر ننموده و نخواهد نمود .
3-10- حق استفاده از علائم تجاری ، اسامی تجارتی یا علائم دیگر که به موجب بند اول این ماده پیش بینی شده به محض انقضاء یا خاتمه قرارداد حاضر به هر دلیلی که باشد برای نماینده لغو خواهد شد .
4-10- نماینده باید در صورت اطلاع ، اعطاء کننده نمایندگی را از هر گونه تجاوز نسبت به علائم تجارتی یا سایر علائم او آگاه نماید .

ماده 11- شکایات مشتریان
نماینده باید اعطاء کننده نمایندگی را بلافاصله از هر گونه شکایت و یا اظهار عقیده ای که از مشتریان در مورد کالا ها در یافت می نماید آگاه نماید . طرفین قرارداد باید با چنین شکایاتی صحیحاً برخورد نمایند .

ماده 12- انحصار
1-12- اعطاء کننده نمایندگی حق ندارد در طول مدت این قرارداد عرضه یا فروش کالاها را به شخص یاشرکت  دیگری در داخل منطقه اعطاء یا تعهد بنماید .

2-12- اعطا کننده نمایندگی حق دارد محصولات خود را در بخش های غیر عام ( داروخانه، بیمارستان و ارگان ها ) توزیع کند مگر آنکه نماینده در این بخش ها تضمین فعالیت دهد.

3-12- اعطا کننده نمایندگی موظف است پس از تأیید پیش فاکتور توسط نماینده حداکثر ظرف مدت 7 روز سفارشات ایشان را ارسال نماید در غیر اینصورت به ازای هر روز تأخیر در ارسال بار شامل جریمه ی 1%  از مبلغ فاکتور خواهد شد.

ماده 13 - آگاه نگه داشتن نماینده
1-13- اعطاء کننده نمایندگی باید کلیه اطلاعات کتبی لازم را در ارتباط با کالاها (مانند لیست قیمت ها ، بروشور ها ، و غیره ) و نیز اطلاعاتی را که جهت انجام تعهدات قراردادی نماینده به موجب این قرارداد مورد نیاز می باشد در اختیار وی قرار دهد .
2-13-اعطا کننده نمایندگی باید تاخیر غیر موجه نماینده را از رد یا قبولی و یا عدم اجرای هر معامله ای که توسط نماینده به وی منتقل شده است ، آگاه نماید .
3-13- اعطاء کننده نمایندگی باید نماینده را در مورد هر گونه مکاتبات مربوطه با مشتریان داخل منطقه آگاه کند .
4-13- در صورتی که اعطاء کننده احتمال بدهد که ظرفیت تولید او به طور عمده پایین تر از حدی خواهد بود که معمولاً مورد انتظار نماینده است ، ظرف مدت معقولی نماینده را آگاه خواهد کرد .

       

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *