2017/05/22

منشور اخلاقی پرسنل و نمایندگی های شرکت پاکنام بی بافت پارس

تغییر در سبک زندگی هدف ماست در راستای تحقق ارزش های اساسی و مبانی انسانی در مورد تکریم اخلاق و ارج نهادن به شأن مشتریان و […]
2017/05/22

آیین نامه اجرایی اعطای نمایندگی شرکت پاکنام بی بافت پارس